Informace, prodej, pronájem, výkup, hypotéky, byt, dům, pozemek, Mladá Boleslav
Header image

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – OBJEDNÁNÍ A ZHOTOVENÍ STAVBY RODINNÉHO DOMU

Vloženo od lasek v Ostatní

V dnešním článku se zaměříme na situaci, kdy si fyzická nebo právnická osoba (v zákoně definovaní jednotně jako objednatel) objedná zhotovení stavby. Tomuto tématu se věnuje pasáž občanského zákoníku: Stavba jako předmět díla.

Ve vztahu ke stavbě se dílem rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Novinkou ovšem je stanovení momentu dokončení díla.

Dílo je dokončeno předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu. Objednatel může dílo převzít bez výhrad nebo s výhradami. Pokud objednatel převezme dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, jestliže zhotovitel namítne, že právo nebylo uplatněno včas.

Převzetí díla je tedy pro objednatele zcela zásadní a měl by mu věnovat maximální pozornost.

V § 2615 OZ stručně definuje, že dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
Proto je v zájmu objednatele ve smlouvě co nejpřesněji konkretizovat svou představu o kvalitě, účelu a konečné podobě díla. Tím se lze vyhnout případným pochybnostem a sporům o vadách zhotoveného díla.

Pokud svou představu objednatel ve smlouvě nekonkretizuje, může se stát, že místo vany bude mít v koupelně sprchový kout, dlaždice budou růžové místo původně zamýšlených modrých, a stejně bude stavba považována za bezvadnou.

Skryté vady stavby je třeba oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději do pěti let od převzetí stavby.

Jestliže tedy převezmete stavbu a bezprostředně poté na 5 let odcestujete, pravděpodobně nedodržíte lhůtu pro oznámení skryté vady.

Za vady stavby nově mohou spoluodpovídat také subdodavatelé, zpracovatelé stavební dokumentace a stavební dozor zhotovitele. Zprostit odpovědnosti se můžou jen v případě, kdy prokáží, že za vadu stavby mohou zhotovitelé stavební dokumentace nebo nedbalost stavebního dozoru zvoleného objednatelem. Objednatel se tedy může domáhat svého práva z vad stavby u kterékoliv ze spoluodpovědných osob.

V neposlední řadě je důležité ve smlouvě sjednat jednoznačný způsob určení ceny.

Cena může být pevně stanovena nebo může být sjednána na základě rozpočtu. Při zhotovení složitějších děl, mezi něž stavba jistě patří, se běžně cena určuje právě podle vypracovaného rozpočtu.

Úplnost rozpočtu může být zaručená nebo nezaručená.
Při zaručené úplnosti rozpočtu nemůže zhotovitel jednostranně zvýšit cenu ani v případě, že z nějakého důvodu bude rozpočet překročen.
Byla-li však cena určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.
V rozpočtu s výhradou, že rozpočet je nezávazný, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny o tolik, o kolik jím účelně vynaložené náklady překročí náklady zahrnuté do rozpočtu.

Nově má objednatel právo žádat po zhotoviteli vyúčtování dosavadních nákladů a prací, jestliže byla cena stanovena s odkazem na jejich rozsah.

Pokud by se cena měla zvýšit o více než 10%, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě uhradí zhotoviteli část ceny odpovídající částečnému provedení díla dle rozpočtu.

Pro Vaši spokojenost, coby objednatele stavby, je tedy velice důležité mít co nejpodrobněji vypracovanou smlouvu o díle a poté věnovat zvýšenou pozornost převzetí dokončené stavby.

 

 

Zbyněk Karbusický

Koordinátor RK ČR

Můžete sledovat všechny odpovědi k tomuto příspěvku zkrz RSS 2.0 Komentáře jsou uzavřeny.